http://www.drustvo-geoss.si

 

 

Objavljeno v reviji SVOBODNA MISEL LETNIK XVIII ● ISSN 1 3 1 8-0266 ● 11.DECEMBER 2009 ● ŠT. 23, od strani 14-16

 

Mednarodna spominska pot zavezništva, imenovana Vranov let

 

EVROPSKA OBHODNA POT

E- VRAN

 

S tem prispevkom želimo spodbuditi k sodelovanju za nadaljnji razvoj projekta Vranov let občine, skozi

 katere vodi pol pobega britanskih vojnih ujetnikov, ki so jih osvobodili borci Šercerjeve brigade v

 Ožbaltu 31. avgusta leta 1944.


 

V zgodovini druge svetovne vojne je zgodba, ki jo na kratko povzemam, edinstvena. V Evropi menda ne po­znamo primera, da bi se skupina več kot sto vojnih ujetnikov rešila z okupiranega ozemlja, ki ga je zasedala nacistična armada. Zato ohranimo spomin na izjemno dejanje sloven­skih partizanov in bri­tanskih vojakov, vojnih ujetnikov iz Maribora. Obhodna pot Medna­rodna spominska pot zavezništva - Vranov let, spominska slovesnost v Ožbaltu in Mednarodni dan prijateljstva v za­vezništvu na GEOSS-u naj kot Projekt Vranov let spominjajo mladino Evropske unije na za­vezništvo med sloven­skimi partizani in prebi­valci, večinoma kmeti, ter zahodnimi zavezniki v najhujših dneh sveto­vne zgodovine, mladim Slovencem pa naj ohranjajo ponos na ta del slovenske zgodovine.

 

Ralph F. Churches - Vran iz jugozahodne Avstralije

Ralph F. Churches iz Adelaide v Avstraliji (23. novembra letos je praznoval 92 let) je objavil spomine na čas vojnega ujetništva in pobe­ga iz Maribora avgusta 1944, z naslovom A Hundred Miles as the Crow Flies, kar je njegov prijatelj Lado Pohar prevedel kot Vranov let v svobodo. Ralph je skladno z vojaško do­lžnostjo od prvega dne ujetništva v Mariboru načrtoval pobeg. Po vsestranskih pripravah se je pokazala priložnost, ko je njegova eno­ta popravljala železniško progo pri Ožbaltu. V bližini delovišča je stanovala družina železni­škega nadzornika Avgusta Zavodnika, kamor je bojni kolega Les Laws hodil po vodo in čaj za svoje tovariše.

Elizabeta in Avgust Zavodnik sta pogosto skrivala v svojem skednju partizane in obve­ščevalce ter jih nahranila. Sin Stanislav pri­poveduje, kako bi jih nekoč skoraj izdali čevlji enega izmed njih, kijih je pustil pred senikom, preden je zlezel v seno. Oče je v zagovor trdil nemškim vojakom, da so njegovi. Niso mu verjeli in so skušali lastnika čevljev najti, tako da so seno prebadali z drogovi. Za lasje šlo skritemu borcu in seveda celotni družini, ki bi jo čakala v primeru odkritja pogorišče in taborišče.

Les Laws je tu dobil stik z obveščevalcem Lac­kovega odreda. Vprašanje je, kako je sploh prišlo do tolikšnega zaupanja, daje Les izrazil željo za pobeg. Okoliščine, ki so jih poznali najbrž le Zavodnikovi, so v tistem trenutku to omogočale. 23. avgusta sta namreč Tomši­čeva in Šercerjeva brigada izborili svobodno ozemlje od Ribnice na Pohorju do Lovrenca na Pohorju. In 30. avgusta 1944 sta Les in Ralph še s petimi tovariši pobegnila v Lovrenc na Pohorju ob spremstvu partizanskega vodni­ka. Ralpha je pekla vest, ker je svoje tovariše prepustil usodi. Ko je ugotovil, daje naselje osvobojeno, je nagovoril komandirja, naj, če morejo, osvobodijo še ostalo delovno skupino, ki jo bodo Nemci pripeljali na  delovišče. Že naslednje jutro, 31. avgusta, je partizanska enota s približno sto borci Šercerjeve brigade osvobodila še 79 Britancev. Pot pobega je v hitrem maršu vodila mimo Lovrenca na Pohorju proti jugu v smeri Klop­nega vrha, kjer so mimo­ grede sprejeli medse še devet britanskih vojnih ujetnikov in deset  Fran­cozov, verjetno prisilnih delavcev, ki  so delali na pohorskih  kmetijah. Od kolone, ki je na začetku štela kakih dvesto mož, od  tega 106 zaveznikov in okrog sto partizanov, seje po treh dneh ločila glavnina zaščite. Štab pohorske čete Lacko­vega odreda  je izbral 20 borcev in imenoval  poveljnika Franca Grud­na Švejka z ukazom, naj varno pripelje zavezniške vojake do Save. Borci so bili oboroženi z lah­kima strojnicama in puškami, poveljnik pa je imel brzostrelko. To piše dr. Ževart v svoji knjigi o Lackovem odredu. Enota je pod zaščito gozdnatega hribovja v hitrem maršu potovala proti Klopnemu vrhu in nato v smeri Ribnice na Pohorju sestopila proti Dovžam, na primernem kraju prečkala Mislinjo ter po Mozirskih planinah dosegla Ljubno in Gornji Grad. Fantje so nadaljevali pot po cesti skozi osvobojeno Savinjsko dolino in prek Menine planine prispeli v Zgornji Tuhinj in na Črni vrh. Pri Kozjaku so prečkali cesto v Tuhinjski dolini, nadaljevali pot proti Gabrju in prekoračili cesto pri Blagovici. Tako so prišli do Slivne pri Vačah 9. septembra, kjer so se pripravili na prehod prek Save pod Zgornjim Hotičem. Ves dan so skriti počivali, okrog 22. ure se je začel sestop k Savi. Z domiselno organizacijo so prevarali sovražnika, tako da

sta jih prek Save z brodom prepeljala borca ob sodelovanju kmetov, ki so istočasno vodili čez Savo svoje konje. Kmetje so se z oblast­mi dogovorili za nočni prehod zaradi žetve na dveh mestih. Šumi in vzkliki ob prečkanju reke z živalmi so ustvarjali skupini zaščito. Borca sta z brodom celotno skupino v dveh urah spravila na desni breg. Pot jih je potem vodila večinoma že po ce­stah, izjema je bil začetni del od reke do Kresniškega vrha in Janč, pa mimo Bogenšperka. Potem so se podali proti Mirni ter mimo Trebnjega, Mirne Peči in Žužemberka po dolini Krke v Semič, kamor so popolnoma izčrpani, slabo oblečeni in z uničenimi čevlji prispeli 13. septembra. Slaba obutev in obleka sta bili tudi posledici dejstva, da so večino Britancev osvobodili na delovišču, kjer niso bili primerno oblečeni za tako dolgo pot. V štirinajstih dneh so opravili pot, dolgo blizu 250 kilometrov. Pri tem so se zaradi panike ob zasedi v Zavodnju izgubili štirje bri­tanski tovariši. Eden je kas­neje prišel za njimi, usoda ostalih treh pa je ostala neznana. S partizanske­ ga letališča pri Semiču so 18. septembra 1944 103 Britance z britanskimi dakotami prepeljali v letalsko bazo Bari.

Različico reševalnega napada pri Ožbaltu je Ediju Šelhausu povedal narodni  heroj Jože Boldan Silni, ki  je s Francem Požarjem vo­dil akcijo. Šelhaus je našel tudi vdovo Johna Clifforda Orangea, gospo Ann Orange, ki mu je v pismu zapisala do­godek, kot ji ga je opisal pokojni mož.

  2. aprila 1944 se je pri Gracarjevem Turnu na Gorjancih zrušil bombnik B 24, ljubkovalno so ga imenovali Maggie s Drawers (Megine hlačke). Čeprav so nemško-domobranske patrulje iz Novega mesta hitele na teren, da bi zajele padalce, so bili partizani hitrejši in so rešili vseh 10 letalcev.

Pot do projekta Vranov let

Ob branju Churchesove knjižice se mi je vsilila ideja o spominski poti mednarodnega pome­na, pomembna v času popolnega vključevanja Slovenije v Evropsko unijo. Avgusta 2007 sem začel iskati sledi te zgodo­vinske zgodbe. Poiskal sem spomenik v Ožbal­tu in v stiku z Lovrenčani našel partizanskega veterana Franca Črešnarja   (Franc je imel takrat 81 let, umrl pa je 13. septembra 2008). Bilje zadnji preživeli borec osvobodilne enote parti­zanov. Zbral sem majhno skupino navdušencev in prosil Franca, da nas je 14. oktobra 2007 popeljal po poti v smeri napada od Lovrenca na Pohorju do Ožbalta. S to skupino smo podpisali tudi prvo listino kot spodbudo širši javnosti za imenovanje Mednarodne spominske poti za­vezništva z oznako E - Vran.

O projektu sem obveščal in spodbujal k sode­lovanju posameznike in organizacije: župane, tabornike v Mariboru, ZB Maribor in Ruše, člane društva GEOSS in nazadnje britansko ambasado v Ljubljani. Aprila 2008 seje z veseljem odzvalo društvo GEOSS, ko se je odločilo za prireditev.

ZB Ruše je spominsko slovesnost pri spome­niku v Ožbaltu pripravila 30. avgusta 2008, udeležilo pa se je je okrog 50 ljudi. Simbolično smo z majhno skupino planincev iz Lovrenca na Pohorju opravili pohod prek Rdečega bre­ga in tako nakazali odprtje Mednarodne spo­minske poti zavezništva z imenom Vranov let. Temu dogodku je sledila 19. oktobra 2008 slovesna prireditev na GEOSS-u, ko je GEOSS prevzel ta projekt kot enega svojih glavnih ci­ljev. Društvo GEOSS bo vsako leto okrog 10. septembra pripravilo prireditev, imenovano Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu.

Tudi britanski ambasador Tim Simmons je z velikim zanimanjem sledil predstavitvi pro­jekta ob sprejemu gradiva za ta projekt. Po daljšem pogovoru nam je 2. decembra 2008 obljubil nadaljnje povezave na britanski strani ter označil to dejavnost in naše srečanje kot prispevek k utrditvi že doslej uspešnih britan­sko-slovenskih odnosov. Organizacija ZB Ruše je 29. avgusta letos spet pripravila prireditev s kulturnim progra­mom, tokrat je prišlo okrog 300 ljudi. Skupi­na planincev seje po prireditvi letos ponovno odpravila po poti, imenovani Vranov let, od Ožbalta do Lovrenca na Pohorju. GEOSS je izpolnil svoj sklep in 13. septembra letos pripravil 1. mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu. V povezavi s to prireditvijo je ZB Litija obnovila poškodovan spomenik borcem brodarjem na »partizanskem koridorju« pri Zg. Hotiču. 25 planincev iz Litije pa je opravilo prvi pohod po delu poti, imenovane Vranov let, od spomenika do GEOSS-a. Prireditve seje udeležilo okrog 300 ljudi, slavnostni govornik je bil Janez Stanovnik. Za registracijo poti Vranov let pa je zdaj po­glavitno, da najdemo upravitelja obhodnice. Potem sledijo aktivnosti, ki jih zahteva planin­ska zveza, da bi mogli obhodnico nazadnje tudi registrirati.

  Rešeni zavezniški piloti, fotografirani skupaj s partizani; Bela krajina 1944 (MNZS)

Projekt Vranov let kot spomin na mnoge podobne dogodke

Zgodovinske dogodke na ozemlju okupirane Slovenije dopolnjujem z dodatnim povzetkom iz literature raznih piscev. Gre za reševanje za­vezniških sestreljenih letalcev, ki so usmerjali svoja nad Nemčijo zadeta letala proti sloven­skemu ozemlju, da bi se s pomočjo partiza­nov mogli vrniti v svoja oporišča v Italiji, in za mnoge druge skupine pobeglih zavezniških vojnih ujetnikov, ki se jim je posrečilo pobegnili iz taborišč v Avstriji in Italiji. Evropska obhodna pot z imenom Mednarodna spominska pot zavezni­štva in z oznako E -Vran naj simbolno ohranja spomin tudi na te dogod­ke. Gojili bomo spomin na izjemna dejanja naših ljudi, partizanov, aktivi­stov Osvobodilne fronte in njihovih podpornikov ter slovenskih kmetov, ki so ob reševanju letalcev in borcev žrtvovali svoja življenja in imetje. Edi Šelhaus je v delu Stotinka sreče zapisal pripovedi preživelih rešiteljev iz Slovenije in zavezniških letalcev. Matija Žgajnar je izdal knjigi Slovenski parti­zani in zavezniki (leta 2002) in Zlomljena krila (leta 2005). Njegov prispevek na to temo je v zborniku Slovenski zbornik 2007. Žgajnar navaja, da se je v poldrugem letu letalskih bojev v letih 1944/45 na slovensko ozemlje in obmejna območja zrušilo 207 zavezniških letal. Partizani in domoljubi so rešili 667 za­vezniških letalcev, 711 so jih zajeli Nemci, več kot 300 se jih je ubilo. Nemci so mnoge postrelili že v zraku, nekatere so zaslišali in takoj ustrelili, druge poslali v taborišča. To se je dogajalo tudi še prav zadnje dni vojne. Po kapitulaciji Italije je iz italijanskih taborišč in nemških transportov pobegnilo mnogo britan­skih vojnih ujetnikov, ki so iskali pot na sever do italijanskih partizanov. Ti so jih izročali slo­venskim partizanom, da so jih vodili na vzhod, na Dolenjsko ali Hrvaško. Večinoma so prihajali septembra in oktobra 1943. Mnogo se jih je zadrževalo v Beneški Sloveniji. Župnik Anton Cuffolo iz Laz v Benečiji je pisal dnevnik o skupini z več kot sto britanskimi ubežniki (to je objavil tudi Slovenski zbornik 2007). O tej skupini piše tudi takratni namestnik komandanta Bazoviške brigade Franjo Bavec Branko, ki je poskrbel za nadaljnje spremstvo. Od 2. soške brigade jih je prevzel v osrednji Sloveniji v začetku novembra  1943 častnik za zveze z zavezniškimi misijami Franc Miklavčič, 79 jih je spremljal na Hrvaško v Otočac, kamor so prispeli v začetku decembra. Od tod so jih čez nekaj dni poslali v Senj na ve­čjo ribiško ladjo in jih varno prepeljali v britansko bazo v Italijo (glej tudi Slovenski zbornik 2007). Tako so manjše skupine britan­skih vojnih ujetnikov prihajale iz italijanskih taborišč med sloven­ske partizane skoraj do konca vojne. Koliko skupin je bilo, ne bo nikoli mogoče ugotoviti. V vedno večjem številu so se pojavljali proti koncu vojne dru­gi ubežni ujetniki iz nemških taborišč. Poleg Britancev, tj. Angležev, Avstralcev, Novozelandcev, Južnoafričanov, so bili to Francozi, Holandci, Belgijci, Rusi, Poljaki, Čehi pa tudi ne­kaj Avstrijcev in Nemcev ter kak Italijan, ki ni sodeloval z naci­sti. Mnogi, ki so na poti padli v sovražno zasedo, so se skupaj s partizani borili in tu izgubili svoja življenja. John Denvir Frenk pa je postal komandant 2. bataljo­na Šercerjeve brigade. Svoje spomine je napisal Anglež Roy S. Neill v delu Only once že leta 1947 kot zaobljubo in za­hvalo našim Pohorcem, ki so ga pripeljali do partizanov, Neill je sam pobegnil iz Avstrije in preplaval Dravo nekje nad Mariborom. Na Bistriškem Pohorju je našel zvezo s partizani, ki so zbrali pisano mednarodno skupino: 2 Av­stralca, 1 Angleža, 12 Poljakov, 6 Rusov, 18 Francozov, 6 Avstrijcev, 20 Čehov, 4 Nemce, 2 Grka, 1 Italijana. Skupaj 72 ubežnikov. Čez Pohorje jih je pot vodila proti Litiji, da bi prišli do letališča na Dolenjskem. Pred Litijo jih je bilo že 81. Tu je prišlo do bitke z nemško za­sedo in tedaj je padlo 12 ljudi, 69 jih je prešlo na dolenjsko stran, kjer se jim je pridružilo novih 10 britanskih padalcev. 12. oktobra 1944   so odleteli z dakoto v Italijo.


 Pogovor zavezniškega pilota s partizani; Griblje pri Črnomlju, marec 1945 (MNZS)

 

Ralph Churches in Franklin Lindsay o Slovencih

Ko se je Ralph F. Churches leta 1985 ude­ležil odkritja spomenika v Ožbaltu, je med drugim dejal: »...Peščica ljudi je nase pre­vzela ogromno odgovornost. Zastavila je svoja življenja, ko je osvobodila, vodila in varovala skupino izčrpanih ujetnikov, ki niso imeli ustrezne telesne kondicije in potrebne discipline. Neskončno hvaležen sem sloven­skim partizanom za vse, kar so storili zame in za nas vse. Srečen sem, ker sem po tolikih letih spet med vami in da spet vidim ljudi, ki sem jih spoznal med vojno ob tisti veliki akciji pobega in pohoda v svobodo. ... Po­nosen sem, da vas poznam, da poznam pri­padnike slovenskega naroda, majhnega po številu, a velikega po dejanjih. Ne poznam nobenega drugega naroda in nobene druge kulture, ki bi tako spoštovala svoje junake, padle za svobodo, in ki bi tako skrbno čuvala pomnike v spomin na herojska dejanja. ... Čuvajte tovarištvo in prijateljstvo kot najvišjo vrednoto. Žal je tako na tem svetu, da to­varištvo, prijateljstvo in ljubezniv odnos med ljudmi postajajo redkost. Poklonili ste mi pri­jateljstvo in to je zame zaklad, ki ga bom hranil vse življenje. Hvala vam!« (Povzetek iz dela Vranov let v svobodo) Ameriški polkovnik Franklin Lindsav, vodja za­vezniške misije na Štajerskem leta 1944, je ob 55. obletnici prihoda prve zavezniške misi­je v Glavni štab partizanske vojske leta 1998 med drugim dejal: »Mi, ki smo prihajali k vam iz Avstralije, Kanade, Nove Zelandije, Južne Afrike in Združenih držav Amerike, smo po­nosni, da smo se skupaj z vami borili v drugi svetovni vojni.... Čestitamo vam, da ste sami obnovili porušeno domovino in da ste si z last­nimi silami zgradili uspešno demokracijo ter donosno gospodarstvo. ... Hvaležni smo vam tudi, da prek prireditev, kakršna je današnja, ohranjate tiste vezi, ki smo jih skovali skupaj pred mnogimi leti.« (Povzetek iz dela Vranov let v svobodo)

Franklin Lindsav je opisal svoje delo med partizani v knjigi Beacons in the Night. Bil je med nami na Pohorju sedem mesecev. Za­pisal je takole: »V sedmih mesecih, kolikor sem bil na Štajerskem, so rešili več kot 300 ubežnikov iz ujetniških taborišč in letalcev iz sestreljenih letal ter jih evakuirali prek kurirskih zvez. ... Kurirske zveze so vzdrževali mladi kmečki fantje in včasih dekleta, stari tudi manj kot 14 let, zrasli na kmetijah v bolj osamljenih go­ratih predelih. Posamezni sektorji teh linij so bili drug od drugega oddaljeni približno štiri ure hoda. Vsak sektor so vzdrževali kurirji, ki so bili tam doma in so poznali vsako ped zemlje, tako podnevi kot ponoči. ... Stične točke ali kurirske postaje so poznali le ku­rirji sami in njihovi komandirji.... Po nekaj dneh so jih zamenjali in tako preprečili, da bi ljudje, ki so bili vodeni po kurirski poti, lahko razkrili njihovo lokacijo.... Bolj ko sem spoznaval delovanje kurirskih linij, bolj sem cenil pomembnost podpore, ki so jo hribovci dajali partizanskemu gibanju. Njihovi sinovi in hčere so bili kurirji, v njihovih skednjih so našli zato­čišče in prenočišče ljudje, ki so potovali po kurirskih linijah; hranili so nas in greli v svojih skromnih domovih. Izpostavljeni so bili strašnemu tveganju, da bi jih odkrila policija. Res so mnoge postrelili ali odvedli v taborišča v Nemčijo. Njihove domove so po­žgali kot povračilo, ker so dajali zatočišče par­tizanom, ali preprosto zato, ker jih niso javili policiji. Pogosto so tvegali več kot partizani, saj so neoboroženi ostajali na svojih kmetijah pri živini, medtem ko smo mi bili svobodni in smo se lahko skrili v gozdu ...« Ali smo sposobni te besede posredovati naši mladini in z Mednarodno spominsko potjo za­vezništva ohranjati znanje o zgodovini, ki je pomenila obstoj slovenskega naroda?

Eduard Vedernjak, Gradiška,

Zveza za sodelovanje v projektu priprav

na pohod 21. avgusta 2010,

ZB za vrednote NOB Ruše,

predsednik Jože Gašparič

 

11. december 2009