Novice iz občine Litija – Občan februar 2008, št.2, leto 10

NOV VODOVOD NA VAČAH

 

Vodovod Vače se je gradil zaradi onesnaženega obstoječega vodnega vira. Nov vodni vir je pripeljan do obstoječega vodohrana nad Vačami, od koder oskrbuje naselja Vače, Klenik, del Ržišč in Potoka. Novogra­dnja je zajemala izvedbo in opremo nove vrtine ter dovod do vodohra­na nad Vačami in medsebojno povezavo objektov, ki omogočajo upra­vljanje sistema. Obstoječi vodohran je bil dozidan s celico za klorirno postajo in črpališčem za Mačkovec. Izveden je tudi sekundarni cevo­vod za Klenik. Sistem je bil predan v upravljanje javnemu podjetju KSP Litija.