Življenjepis je prepisan iz:

 

Fras, Maksimiljan: Delovanje Jugoslovanske radikalne zajednice v

Sloveniji v letih 1935-1939 s posebnim poudarkom na razvoju dogodkov na

Štajerskem : magistrsko delo, Maribor, 2008

 

 

 

Alojzij Juvan (Vače,1886 - Maribor,1960), pravnik in politik. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, pravo pa je študiral v Gradcu in na Dunaju, kjer je tudi promoviral. Med prvo svetovno vojno je bil kot frontni oficir nekaj mesecev v italijanskem ujetništvu. Po vojni je v Mariboru odprl odvetniško pisarno. Leta 1924 je bil izvoljen v mariborski občinski svet. 1925 pa v izvršni odbor Slovenske ljudske stranke za mariborsko volilno okrožje. Decembra 1927 je bil ponovno izvoljen v mariborski občinski svet, januarja 1928 pa prvič imenovan za mariborskega župana. Na tem položaju je ostal do leta 1931. Julija 1930 je bil imenovan v prvo sestavo banskega sveta Dravske banovine. Leta 1935 je bil nato še drugič imenovan za mariborskega župana in to ostal do okupacije leta 1941. Aprila 1941 je bil po nastopu okupacije aretiran in nato dva meseca zaprl v meljski kasarni (zbirnem taborišču), od koder je bil 24. junija 1941 z družino izseljen v Srbijo. V Srbiji je nato preživel štiri leta, nakar se je vrnil v Maribor. Med vojno je utrpel tudi znatno škodo na osebni imovini. Umrl je 19. 4. 1960 v Mariboru, kjer je tudi pokopan. Nadškofijski arhiv Ljubljana, Rojstna matična knjiga župnije Vače. 1856 - 1897. str. 153, 13. 6. 1886: Slovenski gospodar. 1928, št. 3, 19. januar, str. 3, Novice, Maribor ima ponovno župana SLS; Slovenec, 1935, št. 224. 29. september, str. 6, Mariborske vesti:, Novi mestni svet. Popravljena krivica', Dr. Alojzij Juvan; Arhiv Muzeja narodne osvoboditve Maribor, Seznam zaprtih oseb v meljski kasarni, 17. 4. 1941 - 4. 5. 1941; Pokrajinski arhiv Maribor, fond 2136. Zbirka dokumentov okupacijske dobe 1941 - 1945, AŠ 1, Seznam pregnancev iz meljske kasarne leta 1941, IJ2, Nr. 6, 24. junij 1941; prav tam, fond Okrajna komisija za vojno škodo Maribor 1945 -1946. AŠ 16, spis AB 1853, Prijava vojne škode, Juvan Alojz in Angela Jug; prav tam, fond Mestna občina Maribor, Domovinska in gospodinjska kartoteka, Juvan Alojzij; Ratej, Slovenski politični katolicizem 1923-1929, str. 254, 259; Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 106.