LEPOSLOVJE IN SITULA

Pravijo mu tudi literarna umetnost ali besedna umetnost (pesmi, drame, pravljice, romani, epi, …)

Vsa našteta literarna dela so prva v svoji zvrsti, ki vključujejo situlo z Vač ali železno dobo. Do sedaj meni znana leposlovna dela so:

1982 – Vaška himna – (Anka Kolenc - tekst in Zvonimir Kolenc - glasba) http://www.vace.si/HIMNA.htm 

1985 – zgodovinska enodejanka – »Zaradi jeze bogov« (Anka Kolenc)

2012 – 2019 – arheološki pohodi (glej fotografijo) s spremljajočimi gledališkimi prizori v naravi, ki se med pohodom združijo v celovito zgodbo iz cikla: »Po poti velikega kneza z Vač«. (avtor – dr.  Vojteh Cestnik)

2019 – roman: »Obračun ob polni luni« (avtor mag. Ivan Sivec)    in

NAJNOVEJŠE – pravkar izšlo: Nekoč pri nas (Domišlijske zgodbe z železnodobnega gradišča Vače - sl. naslovne strani)

December 2020 – zbirka šestih dramskih tekstov  (s preprostim, a vrhunsko strokovnim,  privlačnim in zelo poučnim uvodom),  kakršni so uvajali tudi arheološke pohode – »Po poti velikega kneza z Vač« (tekst in risbe – avtor dr. Vojteh Cestnik, predgovor dr. Vojka Cestnik, fotografije Jakob Rus et al…. ); tisk -  video studio Signal, Murska Sobota; založnik je Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a.  Več na spletu: http://www.vace.si/vojteh1.htm

Od leta 2020  – naprej še nimam podatkov, predvidevam pa, da bo tudi Radio prvi ( vsaj spodobilo bi se, saj je vedno prvi) prvi objavil radijsko igro, RTV SLO prvo nadaljevanko in slovenska filmska produkcija prvi spektakel na to temo.

TO SI NAJPOMEMBNEJŠA ARHEOLOŠKA NAJDBA NA SLOVENSKEM,  S KATERO SE SLOVENCI PREDSTAVLJAMO PO CELEM SVETU - TUDI ZASLUŽI.  Bom poslal bližnjico do tega članka na Slovenski filmski center in na RTV. Mogoče se bodo predlogi prijeli.  17. januarja praznuje situla rojstni dan (izkopana je bila iz groba) in naslednje leto bo od uradnega datuma, ko jo je Janez Grilc prvi videl, minilo 140 let.

Vsem avtorjem se iskreno zahvaljujem za poslanstvo, ki ga opravljajo!

Če ne veste, kam bi šli na nedeljski izlet, da ne boste prestopili občinske meje, pa pridite na Vače z osebno izkaznico in potnim listom, da boste ugotovili, katere figure so natisnjene v naših osebnih dokumentih in jih imamo tudi na Situli.

Rad nas imam!  Zvonček Norček

Vojteh Cestnik

Nekoč pri nas - domišljijske zgodbe z železnodobnega gradišča Vače

Založilo: Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a

 

Predgovor: dr. Vojka Cestnik, univ. dipl, arheol.

Lektoriranje: Jernej Ferk, prof. slov. in teo.

Fotografije: Jakob Rus, Jernej Ferk, Vesna Cestnik Tehovnik, Vojteh Cestnik

Risbe: Vojteh Cestnik

Oblikovanje: Jernej Ferk

Tisk: Video studio Signal, Murska Sobota

Vače, 2020

Naklada: 250 izvodov

Vse pravice pridržane.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Univerzitetna knjižnica Maribor

 

821.163.6-32

 

CESTNIK, Vojteh

Nekoč pri nas : domišljijske zgodbe z železnodobnega gradišča Vače / Vojteh Cestnik ;(predgovor Vojka Cestnik ; fotografije Jkob Rus … [et al...]  ; risbe Vojteh Cestnik].  -  Vače : Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a, 2020

 

ISBN 978-961-91982-3-0

COBISS.SI-ID 41861891

KAZALO

1ccccPREDGOVOR K ZGODBAM IZ ŽELEZNE DOBE                                                          Dr. Vojka Cestnik

1ccccArheološko najdišče na Vačah in začetki njegove prezentacije

1ccccPredstavitev arheološke dediščine v novem tisočletju

3ccccOrganizacija arheoloških pohodov Po poti velikega kneza z Vač

8ccccO velikem knezu z Vač in tematiki gledaliških iger

13ccccKnjigi na pot

14 ccccSITULA, O izginotju in ponovnem odkritju situle z Vač 2500 let pozneje

27ccccOB JANTARNI POTI, Domišljijska zgodba o jantarnih ogrlicah z Vač

42ccccVELIKI SPOPAD, Domišljijska zgodba o pasni sponi z Vač

58ccccČAROVNIJA, Domišljijska zgodba o Mecklenburški situli

68ccccVELIKA SPLETKA, Domišljijska zgodba o treh kipcih Vač

83ccccIERISNA Domišljijska zgodba o čeladi z napisom  IERISNA

95ccccKAZALO SLIK

STRAN IZ KNJIGE

Objavljeno v Občanu (Glasilo občine Litija) januar, 2021

 

     IZVORNA STRAN