SPLETNE STRANI:                                                                                                 NAZAJ NA STRAN O VAČAH

 Držinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali

 

 

 

dopisna@dnevnik.si                                                                                                                torek, 22. januarja 2008

Na Vačah se še vedno bojijo praznih obljub

Prebivalci so jasno povedali, da svojih otrok nočejo več pošiljati v nevarno šolo, in predlagajo gradnjo prizidka, ki bi rešil tudi težave vrtca

 

Jure Nagode

Litija - V litijskih osnovnih šolah se je zadnje čase nakopičilo toliko težav, da pravzaprav niti ne vedo, kako se naj lotijo reševanja te problematike. V Os­novni šoli Litija se je lani aprila zaradi dotrajane električne napeljave zgo­dila nesreča, ki bi bila za šolsko de­lavko lahko usodna. Zaradi slabih raz­mer' in delovnih pogojev je inšpek­cijska služba zagrozila, da bo treba podružnično šolo v Polšniku zapreti, prav takšna usoda lahko hitro doleti tudi enoto vrtca na Vačah. Žrtve tak­šnega stanja so predvsem prebivalci Vač, ki nikakor ne pridejo na vrsto, da bi se uredila njihova podružnična šo­la.

Na Vačah imajo tega dovolj. Prazne obljube poslušajo že leta. Krajani so se zato množično podpisovali pod pis­mo, v katerem so županu predstavili vse svoje tegobe, predvsem pa izrazili željo, da dobijo novo šolo. »Vače so ena redkih, če ne kar edina turistična točka v občini. Vsako leto pride sem okoli 40.000 turistov. Obenem pa so podhranjene, saj se tu že vsaj petnajst

let ni vlagalo čisto nič,« trdi Pavle Hiršel iz krajevne skupnosti in s tem ponazori klavrno stanje Vač, ki so po njegovem turistični biser v samem osrčju Slovenije. Čeprav je spisek želja in potreb po urejanju Vač zelo dolg, so si prebivalci enotni v tem, da dajo prednost obnovi in gradnji prizidka k njihovi šoli. »Šola je zaradi dotraja­nosti otrokom nevarna, k reševanju tega problema moramo pristopiti čim prej. Krajani so na sestanku z župa­nom jasno izrazili podporo projektu, čeprav je tudi drugih potreb pri nas veliko. S prizidkom k šoli lahko rešimo še problem enote vrtca, ki zdaj deluje v povsem neprimernih prostorih,« dodaja Robert Garantini, predsednik KS Vače. Župan Franci Rokavec ima pravzaprav za želje krajanov veliko posluha, nima pa denarja: »Prenova matične litijske osnovne šole je nujna, zato ima prednost. Občina enostavno ne prenese dveh tako velikih naložb istočasno. Če se lotimo šole na Vačah, ne bo denarja za druge stvari,« je ne­davno krajanom povedal župan. Po­vedano drugače, za šolo na Vačah lah­ko začnejo urejati projektno doku­mentacijo, pridobijo gradbeno dovoljenje in jo s prizidkom vred uredijo do leta 2010. Ker pa za šolo po prvih ocenah potrebujejo kar 2,7 milijona evrov, ne bo v tem kraju nobene druge naložbe. Vsaj ne takšne, ki bi jo fi­nancirala občina. Prebivalci Vač se s

tem strinjajo in domala soglasno zah­tevajo, da se najprej uredi šola. Pri tem jih le nekoliko strah znova prelomlje­nih obljub, ki jih je bilo v preteklosti nič koliko. Brez vlaganj pa vendarle ne bodo ostali.

Celih devet let se na Vačah namreč gradi vodovodno omrežje in zdaj je končno narejen glavni vod. Za pri­ključitev bolj oddaljenih zaselkov in domačij na ta vodovod, bo občina letos le zagotovila še nekaj denarja.

Prebivalci Vač so si enotni. Županu so jasno povedali, da vsi dajejo prednost obnovi njihove šole in gradnji prizidka, čeprav bodo zaradi tega trpele druge, prav tako nujne naložbe v njihovem kraju.