SPLETNE STRANI:                                                                                 NAZAJ NA STRAN O VAČAH

 Držinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali                                                               

 

 

Članek v dnevniku DELO 18. januarja 2008                                                                                                                                   

 

 

O (ne)urejenosti Vač

Svetnik kritičen do občine Litija

Odgovor na članek – Svetik Peter

 

Zagovor 1. Pavel Hiršel    -------------→

 

Zagovor in zaključek 2.   Pavel Hiršel

Odgovor na članek – Jože Kimovec

 

←-Odgovor na zagovor Jože Kimovec

 

  

Na Vačah so nezadovoljni z dosedanjimi pičlimi finančnimi vlaganji litijske občine v razvoj njihovega kraja - V nedeljo se bodo na zboru krajanov odločali o gradnji šolskega prizidka in vrtca

Vače, Litija - Po besedah člana občinskega sveta iz vrst SLS in člana sveta va­ške krajevne skupnosti Pavla Hiršla je litijska občina v zadnjih petnajstih le­tih namenila premalo denarja za vsestranski razvoj kraja. »Jedro Vač je zane­marjeno, zato pričakujem, da bo občina v prihodnje vanj vložila precej več denarja, kot gaje doslej,« je na nedavni tiskovni konferenci opozoril Hiršel.

Litijska občina je lani pod Klenikom odprla vodno vrtino, zgradila vodni zbiralnik in položila dobre tri kilometre osnovnega vodovoda. Po Hiršlovih besedah je pohvalno, da so Vačani končno dobili zdravo pitno vodo (večletna naložba je občino stala dobrih 400.000 evrov), vendar pa je voda dobrina, ki mora biti do­stopna vsakomur in je temelj za na­daljnji razvoj kraja. V primerjavi z drugimi kraji v občini so Vače na re­pu dosedanjih občinskih vlaganj.

 PAVEL HIRŠEL (sl.) je opozoril, da imajo Vače zelo bogato kulturno-zgodovinsko dediščino (znamenita vaška situla, edinstveni božji grob v cerkvi sv. Andreja, rojstni hiši skladatelja An­tona Lajovca in škofa Matevža Rav­nikarja, morska obala itd.), zato jih vsako leto obišče več kot 40.000 tu­ristov, ki pa z urejenostjo starega va­škega jedra ne morejo biti zadovolj­ni. Krajani so ogorčeni, ker kljub šte­vilnim sestankom in obljubam obči­ni in državi še ni uspelo obnoviti šo­le, ki ne dopušča sodobnih učnih procesov, in zgraditi prepotrebnega šolskega prizidka in vrtca. Po­gled na gručasto naselje iz ptičje per­spektive kaže na urejenost, toda kraj še vedno nima poslovilnega objekta (pokojniki ležijo na svojih domo­vih), urejene komunalne niti cestne infrastrukture.

Hiršel je prepričan, da je občina denar v preteklih letih večinoma po­rabila za razvoj Slivne in geometrič­nega središča Slovenije (ta sodi v krajevno skupnost Vače, op. p.) in da je Vače dobesedno obšel.

Litijski župan Franci Rokavecje za Delo včeraj napovedal, da se bodo krajani Vač na zboru v nedeljo odločali o tem, ali želijo, da občina letos začne gradnjo šolskega prizidka in vrtca (predračunska vrednost naložbe je ocenjena na 2,7 milijona evrov, gradnja bi bila končana v letu 2010) ali za razširitev pokopališča, ureditev vaškega trga, gradnjo vodovoda itd. »Vseh naložb hkrati občina finančno ne zmore,« je povedal.

»Morda bi bilo smiselno in prav, da bi del denarja iz zakona o Geossu namenili razvoju Vač. Program zanj pa naj pripravita občina in Društvo Geoss,« je predlagal Hiršel. Župan Franci Rokavec je vse zahteve kra­janov, ki jih je na tiskovni konfe­renci izrekel Hiršel, ocenil na malo več kot osem milijonov evrov, tega pa ni mogoče udejanjiti v kratkem času. Hkrati je obljubil, da bo obči­na v predlogu sprememb letošnje­ga proračuna namenila del denarja tudi za hitrejši razvoj tega kraja. Bojan Rajšek

 

Vaški trg je rakava rana Vač - Direktorica Saša Gradišek nam je povedala, da v Centru za razvoj Litije nimajo pripravljenega nobenega programa za ra­zvoj Vač, neurejeni vaški trg pa je rakava rana, ki je najbrž tudi posledica ne­urejenih lastniških razmerij. Fotografiji Bojan Rajšek (Ta članek sem pripravil za spletno stran Zvonimir Kolenc – vendar pa se opravičujem zaradi slabo preskeniranih fotografij.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Odgovor v pismih bralcev – v torek 29. januarja 2008

 

 

O (ne)urejenosti Vač

Na prispevek s tem naslovom, objavljen v Delu 18. januarja 2008 (žal te izdaje ne dobimo v Ljublja­ni), se mora upravni odbor Dru­štva Geoss odzvati. V njem je novi­nar Bojan Rajšek s tiskovne konfe­rence povzel nekatere trditve ob­činskega svetnika Pavla Hiršla, ki niso samo neresnične, temveč za vaščane Slivne in Društvo Geoss povsem nesprejemljive.

Hiršel je izjavil, da je prepričan, daje Občina Litija v preteklih letih porabila večino denarja za razvoj Slivne in geometričnega središča Slovenije. Ta trditev je za vaščane Slivne in prizadevne člane UO Društva Geoss naravnost žaljiva. Za Slivno je v zadnjih letih, vsaj posredno, litijska občina nameni­la samo denar za preplastitev ce­ste od križišča Klanec do naselja Slivna. Torej za vzdrževalna dela in sanacijo ceste, katere gradnjo so pred leti financirali domačini. Za Društvo Geoss ni občina v za­dnjih letih neposredno namenila niti evra (tolarja). To so dejstva.

Vaščani Slivne so v zadnjih letih sami urejali naselje in Geos ter za­nju namenili veliko prostovoljne­ga dela. Med njimi je za razvoj Ge-ossa in tudi vasi opravil nešteto delovnih ur zlasti Jože Kimovec. Brez njegovega prostovoljnega dela, njegovih strojev in gradbe­nega materiala Geossa zanesljivo ne bi bilo. Za vse to - razen pisne­ga priznanja Društva Geoss - ni dobil nobenega plačila. Ker so ga spoštovali in mu zaupali, so mu vedno radi priskočili na pomoč drugi prebivalci Slivne. Vas Slivna ni od občine za to dobila nobene­ga denarja.

Projekt Geoss, ki ga upravlja UO Društvo Geoss, prav tako od Občine Litija ni dobil neposredno nobenega denarja. Za obnovo Do­ma Geoss, kar sodi tudi k Vačam, smo na razpisu dobili milijon to­larjev in 0,32 milijona tolarjev za kulturne prireditve (prav tako na občinskem razpisu). Denar za do­moljubni projekt Geoss smo naj­prej zbirali po vseh slovenskih ob­činah in raznih podjetjih, zadnja leta pa ga večji del dobivamo na

podlagi zakona o Geossu. Ta stro­go opredeljuje namen uporabe: za vzdrževanje, obnavljanje, dogra­jevanje in posodobitev pomnika Geoss, infrastrukture na njego­vem območju, za publikacije in in­formiranje javnosti ter pripravo in izvedbo letnih programov dela. Zunaj zakonskih določil UO Dru­štva Geoss denarja ne sme upora­bljati. To je vendar jasno, če smo pravna država. Občina in Društvo Geoss tega denarja ne smeta po­rabiti za druge namene. Za samo gradnjo in razvoj domoljubnega projekta Geoss smo posamezniki, Slivničani in snovalci projekta Geoss v preteklih 27 letih žrtvovali veliko število prostovoljnih delov­nih in ustvarjalnih neplačanih ur; sam se že približujem številki 30.000, poleg tega sem prevozil veliko število kilometrov z lastnim vozilom in v lastni režiji.

To so dejstva, gospod Hiršel. Ko­liko prostovoljnega dela ste za Ge­oss in za Vače vložili vi, veste sami in prav bi bilo, da to predstavite javnosti.

Pa še nekaj o denarju. Krajevna skupnost Vače je od leta 2000 do 2006 dobila od Občine Litija sko­raj 150 milijonov tolarjev (okrog 615.000 evrov) za obnovo cest, vo­dovoda na Vačah, šole, obnovo tehtnice, fosilne obale, javne raz­svetljave in še kaj. Od tega KS Va­če za projekt Geoss ni prispevala ničesar. Torej Občina Litija ni ob­šla Vač, kot trdite. Vsi, ki smo tako ali drugače povezani z Vačami, si želimo, da bi zmogla občina vla­gati v to naselje še veliko več, saj prav po zaslugi uspešnega razvo­ja projekta Geoss postaja čedalje bolj obiskano.

Za razvoj Slivne in projekta Ge­oss torej občina ni namenila no­benega pomembnega denarja, kot vi povsem napačno ugotavljate. Vaše trditve so izvite iz trte in za mnoge, zlasti Slivničane, zelo ža­ljive. Ste pomislili, koliko ste s tem nekaterim povzročili slabe volje in negodovanja?

 

 Peter Svetik ,

 

za Društvo Geoss, avtor in vodja projekta Geoss

 

 

Glasilo občine – Litija – OBČAN , FEBRUAR 2008 št.2 – leto 10

 

V časopisu Delo je bil dne 18. januarja 2008 objavljen pogovor z občinskim svetnikom in članom sveta KS Vače gospodom Pavlom Hiršlom.

 

Povedati moram, da so me izjave gospoda Hiršla »da je občina denar v preteklih letih večinoma porabila za razvoj Slivne in geometričnega središča in da je Vače dobesedno obšel« prizadele in ogorčile. Še več, zdijo se mi kot posmeh vsem našim dolgoletnim prizadevanjem, da bi naš kraj (s tem pa tudi celotna KS Vače) napredoval in omogočil boljše pogoje za delo in življenje vseh krajanov. Ne vem, ali stoji za temi bese­dami samo nepoznavanje problematike ali pa so posredi drugi razlogi, ki jih jaz ne poznam, so pa zagotovo krivične in žaljive! Na članek so se že kritično odzvali člani odbora GEOSS in krajani, rad pa bi tudi sam povedal nekaj stvari, ki so dobro znane, zdaj pa se jih sprevrača in zamegljuje! Res je, da je naš kraj napravil bujen razvoj v zadnjih desetletjih. Vse to je sad naših žuljev in odpovedovanj, nič nam ni bilo podarjeno, nič nam ni samo od sebe padlo v naročje kot zrela hruška. Pri vseh načrtih in izvedbi del sem bil sam zraven, zato lahko to govo­rim z vso odgovornostjo. Česa vsega se nismo lotili (pa tudi izvedli) v vseh teh letih! Nikoli se nismo hvalili s tem, se trkali po prsih, ob objavi Hiršlovih izjav pa je priložnost, da povem nekaj tudi o naših uspehih. Ni moj namen govoriti o GEOSS-u -to so znane stvari- tudi mojih več kot petindvajset let predanega, zastonjkarskega dela ni pomembno, rad bi omenil druge akcije. Vedno smo se zavedali naših prioritetnih nalog, to so bile ceste in poti, brez njih ni napredka, ni povezave s svetom. Če se izoliraš, ostaneš zadaj, zakrniš! O, koliko gramoza smo v vsem tem času navozili iz Zapodja na naše ceste! Če bi se šli malo statistiko, bi lahko rekli, da je bilo tega kar za 6000 kubičnih metrov! Si predstavljate? Ta gramoz bi zadostoval za 20 centimetersko nasutje ceste v dolžini 8 kilometrov! Vse izvedeno prostovoljno in udarniško! Zgradili oziroma obnovili smo ceste: Zapodje- Slivna, Sp. Slivna - Zg. Slivna (dvakrat), Slivna - Klanec, Klanec - Vače, zgradili dom na Zg. Slivni, obnovili elektriko (dvakrat), napeljali telefon, zgradili igrišča, položili vodovod v dolžini 6000 metrov, kar je bil tudi naš najdražji projekt. Vsak uporabnik je zanj prispeval šestmesečni zaslužek, vodna skupnost pa je prispevala četrtino predračunskih sredstev za izgradnjo dodatnega zbiralnika. Pa naših dosežkov še ni konec. Pomagali smo KS Vače pri sanaciji ceste Hotič - Vače, pri gradnji tiskarne, gasil­skega doma in telefonske centrale. Ob finančni pomoči Lesnine in nesebičnih prizadevanjih njenega direktorja Petra Zajca - za kar smo mu še danes zelo hvaležni- smo obnovili dom na Zg. Slivni, cerkev sv. Neže, elektriko, položili asfalt in usposobili ta prelepi slivnanski vrh za sprejem prvih turistov in pohodnikov. Tu so se angažirali tudi člani odbora Projekt Vače 81 in vsi krajani. Vse to brez občinskega denarja! Sem eden starejših krajanov, najbrž pa še edini živeči, ki vam to lahko pripovedujem iz svojih izkušenj, ker sem sodeloval pri vseh akcijah. Odpiral sem številna vrata, opravil nešteto poti, marsikaj sem žrtvoval, da smo uspeli. Saj sem delal za skupno dobro! In ni mi žal! Ne potrebujem hvale, ne trpim pa krivičnih in neupravičenih besed! Tak sem in tak ostanem!

Jože KIMOVEC, Slivna

 

Glasilo občine – Litija – OBČAN , MAREC 2008 št.3 – leto 10

 

ODGOVOR NA ČLANEK

g. JOŽETA KIMOVCA IZ SLIVNE -

 

Objavljeno pismo g. Jožeta Kimovca me ni presenetilo, vendar želim pon­ovno poudariti, da vse, kar sem izjavil in je bilo objavljeno v časopisu Delo, popolnoma drži in svoje izjave lahko podkrepim tudi z dokazi.

 

Res je zasluga krajanov vasi Slivna, da so veliko vložili v razvoj svojega kraja, za kar si zaslužijo vse priznanje. Velik pa je tudi prispevek kra­janov ostalih vasi v krajevni skupnosti Vače, ki so vlagali v ceste, vodovode in telefonsko omrežje.

 

Moja izjava, da je bivši župan premalo vložil v zgodovinske Vače drži, to nazorno kaže izgled kraja, kar opazijo tudi obiskovalci Vač ter okolice in komentar tu zagotovo ni potreben. Trg je neurejen, smo brez poslovil­nega objekta, fasada farne cerkve, ki je opredeljena kot kulturni spome­nik je več kot potrebna obnove. Menim, da ureditev Vač ni samo problem krajanov, ki tu živimo (farna cerkev, poslovilni objekt), ampak naše širše skupnosti.

 

Tudi moja naslednja trditev, da je šlo več denarja v zadnjih letih iz občinskega proračuna v Slivno kot v Vače, drži. V novih Vačah še vedno upamo na javno razsvetljavo, s katero se lahko v določenem zaselku Slivne že sedaj pohvalijo, kjer pa je potrebno izpostaviti razmerje prebivalcev, ki že ima javno razsvetljavo, s tistimi, ki jo še čakamo.

Na odseku Klanec - Slivna se je cestišče preplastilo z asfaltno podlago, ter v Slivni, zaselku Strmca, položilo asfalt. Vsi, ki se ob dežju pripeljete (mo) v center Vač (v trgovino, pošto, vrtec, cerkev) pa se boste na območju, ki je še vedno prekrit s peskom, težko izognili velikim lužam, ki nastanejo ob deževju.

 

Naj navedem še eno primerjavo: v Slivni in njenih zaselkih je na treh lokacijah postavljena hrastova odbojna ograja, ki je cenovno neprim­erljivo dražja od klasične. Na Vačah le-ta ni bila postavljena, čeprav je kar nekaj kritičnih točk. Vse navedeno je bilo plačano direktno ali indirektno iz proračuna Občine Litija.

 

Res je, da je Občina Litija v zadnjih devetih letih iz proračuna vložila finančna sredstva v vodovod, ki oskrbuje poleg treh sosednjih vasi tudi Vače. Tudi pri tej investiciji so sodelovali uporabniki vode, za kar so se finančna sredstva več let namensko zbirala. Iz teh sredstev je bil med drugim zgrajen (v zemljo položen kabel) elektro priključek od vasi Cvetež do vrtine v dolžini 700 m.

 

Sam se bom kot svetnik v Občinskem svetu tudi v prihodnje zavzemal za razvoj celotne krajevne skupnosti. Vse moči pa bom usmeril v izgradnjo prizidka k osnovni šoli Vače, kjer sem bil imenovan kot vodja projektne skupine za prizidek k osnovni šoli.

 

S svojo izjavo, zapisano v časopisu Delo, sem želel le prispevati k primernejši ureditvi in čimhitrejšem razvoju Vač in vseh ostalih krajev naše krajevne skupnosti in če bo moja izjava, čeprav je izzvala nekatere odzive v javnosti, kakorkoli pomagala razvoju Krajevne skupnosti Vače, je bil moj dober namen dosežen.

                                         Pavel Hiršel, Vače – občinski svetnik

 

Glasilo občine – Litija – OBČAN , april 2008 št.4 – leto 10

 

 

Z zanimanjem sem prebral »odgovor« g. Hiršla na moj članek v predzad­nji številki Občana. V ničemer me ni prepričal, zlasti pa ni ovrgel mojih navedb! V osvežitev spomina g. Hiršlu pa tole: O porabi in upravičenosti sredstev, ki so šla v zaselek pod Slivno (torej ne v Sp. Slivno) in na Vače, naj razčisti kar s svojim nekdanjim sodelavcem in takratnim svetnikom občine Li­tija. Odgovor bi bil zanimiv tudi za krajane, ki jih stvar močno zanima. Denar za Vače je bil seveda nujno potreben in temu ne nasprotujem, vprašanje pa je, če je bil pravično razdeljen. Ob fenomenu odbojnih ograj naj g. Hiršel razmisli še o krajih, ki še zdaj nimajo urejenih cest in pitne vode, pa bi jih že zdavnaj mor­ali imeti. Naj ob tem kaj ukrene tudi kot občinski svetnik! Cesta Slivna-Klanec se je preplastila, drži. Kdo nam jo je uničil, sem že nekajkrat rekel in ne bom ponavljal! Brez razumevanja in pomoči takratnega župana tudi tega ne bi bilo. Seveda je modno, da se zdaj zliva gnojnica po njem, smo pač taki! Še nekaj o urejenosti Vač. Kolikokrat se je govorilo o tem problemu? Narejeni so bili celo načrti, kot vem. Kje so zdaj? Kje so obljube, ki jih je dajal g. Hiršel? Realnost je pač takšna, kakršna je! Ena sama žalost! Na prostoru, kjer je nekoč stala stara šola in lepo zaokroževala trg, se zdaj ne bo dalo kaj dosti storiti. Parcela je bila prodana in je zdaj v zasebni lasti! O tem bi vedel kaj več povedati prav gospod Hiršel! Sam se ne mislim več oglašati po časopisih, predlagam pa, da se skliče zbor krajanov, kjer nam bo gospod Hiršel vse razložil in odgovoril na vsa vprašanja. Tudi na tista, ki niso najbolj prijetna! Brez dvoma bo na Vačah nekaj treba ukreniti. Bojim pa se, da brez dobrega sodelovanja in pa pridnih rok tudi v bodoče ne bo uspeha! Gospoda Hiršla čaka torej še veliko dela, če bo le hotel poprijeti zanj!

 

Jože KIMOVEC, Sp.Slivna

 

 

Glasilo občine – Litija – OBČAN , maj 2008 št.5 – leto 10

 

 

Članek g. Jožeta Kimovca v zadnji številki Občana v vsakem primeru zahteva odgovor. Avtor članka ni niti z enim stavkom demantiral mojih trditev o finančnem vložku iz proračuna Občine Litija v določenem obdobju v naselje Slivna in Vače. Izgled Vač in Slivne pa pove vse. In ko ni argumentov, se je najlažje poslužiti neresničnih, zavajajočih in žaljivih trditev. S kakšnim namenom, zagotovo ve avtor sam. Ker je bil g. Jože Kimovec v svojem članku zelo konkreten, je prav, da na njegove trdive tudi tako odgovorim. Na bivšega župana g. Mirka Kapljo nikakor ne "zlivam gnojnice", kot se je izrazil g. Kimovec. Moj odnos do bivšega župana je vsekakor korekten, g. Kimovec pa pozablja, da je župan javna oseba, ki je odgovoren za proračun občine, v omenjenem primeru finančni vložek v vasi Slivna in Vače. Njegovo delo je lahko deležno tudi kritike, kar je na izvoljivi funkciji potrebno vzeti v obzir. Za razliko od nekaterih, ki za podkrepitev svojih neresničnih trditev uporabljajo tudi osebne diskreditacije, pa je moj način dela korekten, dosleden in ko je to potrebno tudi kritičen. Presenetila me je tudi navedba g.Kimovca o zemljišču, ki sva ga z ženo kupila na Vačah. Zemljišče je ocenil zapriseženi sodni cenilec, za prodajo pa je bil objavljen javni razpis. Po zaključku razpisa sva zemljišče pošteno kupila. G. Kimovec omenja tudi bivšega občinskega svetnika, za kogar bi bilo dobro, da bi zadeve pojasnil. Prepričan sem, da bi omenjeni občinski svetnik g. Kimovcu z veseljem odgovoril na vsa njegova vprašanja. G. Kimovec omenja potrebo po sklicu zbora krajanov na Vačah, kjer se bodo zadeve pojasnile. Zbor krajanov sta v začetku leta sklicala župan občine Litije in predsednik KS Vače. Prisotni so mi zaupali vodenje zbora, žal pa med zbranim ni bilo g. Kimovca, da bi zadeve pojasnil. Seveda pa ima vso pravico, da v skladu s statutom občine Litija zbor krajanov tudi skliče. Ker ne želim, da neresnične in zavajajoče navedbe os­tanejo brez resničnih dejstev, sem se ponovno oglasil. S tem svoje dopisovanje preko medijev tudi zaključujem, saj, kot je pa pravilno ugotovil g. Kimovec, naju čaka še veliko drugega dela. In za razliko od g. Kimovca, naj najino "dopiso­vanje" sklenem brez cinizma; krajane Vač in Slivne veže veliko sorodstvenih in prijateljskih vezi in s skupnimi močmi lahko vsi, z dobro voljo in pozitivno energijo, pripomoremo, da bosta naši vasi dobili lepši izgled in tako privabili več obiskovalcev, ki bodo naši imeni ponesli tudi v druge slovenske kraje in preko naših meja.

 

Pavel HIRŠEL, Vače - občinski svetnik