SPLETNE STRANI:

 Družinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali  

Občan – NOVICE IZ OBČINE LITIJA

 

 

Iz revije PIONIR, december 1977

 

SKLADBE ANTONA LAJOVCA NA VALOVIH RADIA LJUBLJANE

Tudi tokrat smo za dopolnilo opisa skladateljskega dela Antona Lajovca predvideli predvajanje njegovih kom­pozicij na radiu. Poslušali jih boste lahko v oddaji »Iz dela Glasbene mla­dine Slovenije«, ki bo na sporedu prvega programa radia Ljubljane 24. decembra ob 14.05. ( 1977 )

 

Skladatelj Anton Lajovic je eden tistih slovenskih glasbenikov, ki bi zaradi svojih kvalitet zaslužili več pozornosti, kot so je deležni. Za življenja je bil skromen in tih. Nikdar ni skrbel za to, da bi se o njem veliko govorilo ali pisalo. Toliko več pa so govorile njegove skladbe, izvrstna in izpovedno močna dela. Prihodnje leto   bo  poteklo  sto  let,  odkar  se  je  19. decembra 1878 rodil v Vačah pri Litiji.

 Ko je Lajovic končal gimnazijo, se je leta 1897 vpisal na pravno fakulteto dunajske univerze. Hkrati je začel tudi glasbeni študij na konservatoriju pri profesorju kompozicije Robertu Fuchsu, v tistem času cenjenem skladatelju. Mladega Antona je bolj privlačevala glasba, zato ni čudno, da je najprej dokončal konservatorij - že leta 1902. Toda negotovo življe­nje poklicnega glasbenika ga je odvrnilo od misli, da bi se preživljal z glasbo. Dokončal je še študij prava in se leta 1907 vrnil v domovi­no, kjer je začel sodniško kariero. Kot pripravnik se je zaposlil v Litiji, nato pa je služboval kot sodnik v Ljubljani, na Brdu pri Lukovici, v Kranju in v Zagrebu. Ugledna  služba  mu   je zagotavljala  redne dohodke, zato se je glasbi lahko posvečal popolnoma   svobodno.  Pisal  in   skladal  je takrat, kadar je začutil notranjo potrebo in izpovedno nujo. Morda je ob njegovi, veliki glasbeni nadarjenosti prav to vzrok za visoko kvaliteto  Lajovčevih  kompozicij.  Ob  svoji skladateljski dejavnosti pa je bil Lajovic tudi zagnan organizator glasbenega življenja. Med drugim je bil med obema vojnama predsednik Filharmonične družbe v Ljubljani, organiziral je številne koncerte in usmerjal programsko politiko. Leta 1940 je bil izvoljen za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umet­nosti. S tem mu je tudi naša najvišja znanstve­na in umetniška ustanova izrekla priznanje za kvalitetno ustvarjalnost. Umrl je v visoki starosti 28. avgusta 1960 v Ljubljani.

Lajovčevo glasbeno, delo je tako kot njegovo življenje urejeno, enotno in zaokroženo. Šte­vilo njegovih skladb je razmeroma majhno, še posebej v primerjavi z njegovim sodobnikom Emilom Adamičem, o katerem smo pisali v prejšnjem Pionirju. Skupaj šteje približno 75 večjih in manjših skladb, od katerih so večina vokalna dela. Na tem področju se je skladatelj počutil najmočnejšega. Vse življenje se je želel izpovedovati in pripovedovati, zato je razumljivo, da mu je bila poleg čiste glasbe potrebna tudi beseda. Zlasti pesniška umet­nost Otona Župančiča mu je burila in navdihovala glasbeno fantazijo, ki je ravno v vokal­ni glasbi dosegla svoj cilj in višek.

Lajovčeva prva dela so tri orkestralne skladbe: Adagio, Andante in Caprice, edina klavirska skladba Sanjarija in triglasni ženski zbor z orkestrom Gozdna samota. Vse skladbe so še začetniške, saj so nastale v študijskih letih na Dunaju, izražajo pa že bistvo njegovega ustvarjanja. Lajovic je bil lirik v glasbi.

Izpovedoval se je v široko razpetih melodijah, ki so grajene logično, jasno, pa čustveno dognano. Prav zaradi liričnega značaja mu pisanje večjih glasbenih oblik ni ustrezalo. Svojo umetniško moč je najbolje izkazoval v majhnih oblikah - samospevih in zborovskih skladbah.

Najpomembnejše mesto v Lajovčevem skladateljskem delu zavzemajo samospevi. Z nji­mi je nadaljeval tradicijo,  ki  so  jo začeli Benjamin  Ipavec  in  drugi  v  devetnajstem stoletju, vendar jih je glasbeno poglobil, izra­zno razširil in z njimi dosegel kvaliteto tedanjega evropskega samospeva. Ena najlepših skladb v tej zvrsti je Mesec v izbi. Lajovcu je v njem uspelo doseči ravnovesje med besedo in glasbo, ki je značilno za dognano izdelana umetnino. Tudi samospev Pesem o tkalcu je z živahno melodijo, ki se učinkovito, a ne cene­no prepleta skozi skladbo, pri izvajalcih in kritikih naletel na ugoden odmev. Tretji pomemben  samospev  je  Begunka  pri  zibeli ki pomeni vrh in obenem sklep prvega in najplodovitejšega     obdobja      Lajovčevega ustvarjanja. Pesem je nastala ob koncu prve svetovne vojne leta 1918. Besedilo Otona Zupančiča je neke vrste legendarna pesnitev o junaštvih našega naroda in njegovi težki poti do samostojnosti. Skladatelj je z glasbe­nimi sredstvi dal besedilu še nove razsežnosti. Uvedel je številne nove kompozicijske prije­me,  ki  jih   naši skladatelji do takrat niso uporabljali.

Pomemben prispevek v slovensko glasbeno zakladnico so tudi Lajovčeve zborovske sklad­be. Najpomembnejša je verjetno zbirka Dvanajsi pesmi. V prvem zvezku je šest pesmi: Breza in hrast, Kroparji, Pastirčki, Ples kralja Matjaža št.  1,  Zlato  v Blatni vasi,  vse  na Župančičeva besedila. Najbolj znan pa je Lan, kjer je skladatelj uporabil preprosto, čustve­no obarvano besedilo Dragutina Domjanića in napisal globoko občuteno spevno in oto­žno melodijo, podprto z izbranimi akordi. V Kroparjih   in   Pastirčkih  za   mešani  zbor  je Lajovic mojstrsko uglasbil razmeroma prepro­sto besedilo. V obeh je uporabil tipično naše značilne petdelne in sedemdelne takte,  ki se   med   seboj   dopolnjujejo  ali   pa  vrstijo drug za  drugim.  Z  nenavadno  ritmiko  je poudaril duhovito in nagajivo Župančičevo besedilo,  ki ga  pozna  tudi  naša  narodna pesem. Tudi drugi zvezek iz iste zbirke vsebuje šest pesmi. Megle in Kiša sta uglasbena na Domjanićevi besedili, v Medvedu z medom, Zelenem Juriju, Pesmi kralja Matjaža št. 2 in Žabah pa je Lajovic spet  uporabil pesmi Otona Župančiča. V Žabah se je skladatelj odlično  prilagodil  zbadljivemu   besedilu   in uporabil značilne karikirane zvoke, v Zelenem Juriju pa je ponovno pokazal svoje mojstrstvo pri gradnji melodičnih linij.

 Anton Lajovic zavzema v slovenski zgodovini glasbe pomembno mesto. Pisal je skladbe, ki so tako po muzikalni kot po tehnični strani dognane stvaritve. Z njimi je v začetku našega stoletja med prvimi stopil v korak z razvojem evropske glasbe in pokazal naslednji generaci­ji naših skladateljev pravo pot.

 

MONIKA KARTIN

GLASBENI POPOLDAN Z ANTONOM LAJOVCEM – TRADICIONALNA PRIREDITEV NA VAČAH

O Antonu Lajovicu – V knjigi Litijski obrazi ( Martin Brilej)